Statūti

PEP LNK Statūti

pirmdiena, 24. jūnijs 2013

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2005. gada 3. augustā
ar Nr. 40008007191
Biedrības

"PASAULES ENERĢIJAS PADOMES
LATVIJAS NACIONĀLĀ KOMITEJA"
s t a t ū t i

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Biedrības nosaukums ir "Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komiteja" (turpmāk tekstā - BIEDRĪBA). Angļu valodā tās nosaukums ir "Latvian Member Committee of World Energy Council"
1.2. BIEDRĪBAS nosaukuma saīsinājums ir "PEP LNK".
1.3. Biedrība savā darbībā vadās no Latvijas Republikas likuma "Biedrību un nodibinājumu likums" un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. Tā atbalsta un pilda Pasaules Enerģijas Padomes Konstitūciju.
1.4. BIEDRĪBAS simbolika ir Pasaules enerģijas padomes simbolika un uzraksts "Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komiteja" zem tās. PEP LNK simbolika ir izstrādāta pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un citiem tiesību aktiem. Tā ir apstiprināta BIEDRĪBAS kopsapulcē.

energetika/WECpep1.jpg

World Energy Council
CONSEIL MONDIAL DE L'ENERGIE
───
Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komiteja


1.5. BIEDRĪBA darbojas:
1.5.1. pēc reģistrēšanas Biedrību un nodibinājumu reģistrā BIEDRĪBA iegūst juridiskas personas statusu;
1.5.2. tā tiesīga darboties Latvijas Republikas teritorijā un ārpus tās;
1.5.3. BIEDRĪBAS darbības laiks nav ierobežots konkrētā termiņā.
1.6. BIEDRĪBAS juridiskā adrese:

Aizkraukles ielā Nr. 21, Rīgā, LV-1006, Latvijas Republikā


2. BIEDRĪBAS darbības mērķis, uzdevumi un darbības metodes
2.1. Darbības mērķis ir:
veicināt enerģijas resursu izpēti, ieguvi, transportu, pārveidošanu un efektīvu izmantošanu gan no nacionālā, gan starptautiskā viedokļa;
2.2. Galvenie uzdevumi:
2.2.1. sadarboties ar Pasaules enerģijas padomi, tās citu valstu Nacionālajām Komitejām, kā arī citu nacionālo un starptautisko enerģētikas problēmu risināšanā;
2.2.2. veicināt vietējo enerģijas resursu izpēti, iegūšanu, pārstrādāšanu un efektīvu izmantošanu;
2.2.3. veicināt importēto enerģijas resursu transportēšanu, pārveidošanu un izmantošanu visos aspektos;
2.2.4. risināt enerģijas apgādes problēmas ņemot vērā sociālos un apkārtējās vides aizsardzības aspektus;
2.2.5. darbojoties kā informācijas koordinatoram sadarboties ar citām enerģētiskas problēmas risinošām organizācijām;
2.2.6. piedalīties enerģētikas speciālistu apmācībā un zinātnieku kvalifikācijas paaugstināšanā; 3
2.2.7 piedalīties starptautiskos kongresos, asamblejās, konferencēs, forumos, darba apspriedēs un citos pasākumos, kā arī tos organizēt;
2.2.8. izplatīt informāciju par savu darbību, tai skaitā ar masu informācijas līdzekļu starpniecību;
2.2.9. veikt publisku un citu darbību, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.
2.3. Darbības metodes:
2.3.1. organizē fundamentālos, tehniskos, ekonomiskos un ekoloģiskos pētījumus;
2.3.2. veic informācijas apmaiņu ar citām Nacionālajām Komitejām;
2.3.3. sadarbojās ar citām organizācijām, kuras darbojās enerģētikas jomā;
2.3.4. publicē rakstus un monogrāfijas;
2.3.5. regulāri notur BIEDRĪBAS sēdes;
2.3.6. organizē konferences, Reģionālus forumus un citus pasākumus;
2.3.7. piedalās Pasaules Enerģijas Padomes Kongresos, Izpildasamblejās, Reģionālos forumos, konferencēs un citos pasākumos izsakot savu viedokli un aizstāvot Latvijas nacionālās intereses;
2.3.8. veic citas likumos atļautas darbības, tai skaitā uzņēmējdarbību.


3. Biedru status
3.1. BIEDRĪBAS Biedri ir juridiskas personas, kuras pārstāv to rakstiski pilnvarotas fiziskas personas.
3.2. Par BIEDRĪBAS Biedru var kļūt juridiska persona, ja tai nav "Biedrību un nodibinājumu likumā" noteiktie ierobežojumi, kura darbojās enerģētikas jomā ja tā ir ieinteresēta un gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt BIEDRĪBAS mērķu un uzdevumu sasniegšanu, atdzīst un ievēro BIEDRĪBAS Statūtus un darbības metodes.
3.3. Lai kļūtu par BIEDRĪBAS Biedru juridiskā persona iesniedz Valdē rakstveida iesniegumu.
3.4.Lēmumu par uzņemšanu KOMITEJĀ par Biedru pieņem Valde. Pēc iestāšanās un biedru naudas samaksas BIEDRĪBAS Biedrs iegūst balsstiesības Kopsapulcē.
3.5. Valdes lēmums ir pārsūdzams Kopsapulcē.
3.6. Biedru Valde var izslēgt par šādiem pārkāpumiem:
3.6.1. nenomaksāta iestāšanās vai Biedra nauda;
3.6.2. Kopsapulces vai Valdes lēmumu neizpildīšana;
3.6.3.darbība, kas kaitē organizācijas interesēm, mērķu un uzdevumu sasniegšanai.
3.7. Valdes lēmums par BIEDRĪBAS Biedra izslēgšanu ir jāmotivē un jāpaziņo pārējiem Biedriem. Valdes lēmums par izslēgšanu ir pārsūdzams Kopsapulcē.
3.8. BIEDRĪBAS Biedrs var brīvi izstāties no BIEDRĪBAS, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu.


4. BIEDRĪBAS Biedru tiesības un pienākumi
4.1. Tiesības:
4.1.1. piedalīties BIEDRĪBAS darbā Statūtos noteiktā kārtībā;
4.1.2. saņemt informāciju par BIEDRĪBAS darbību , tai skaitā iepazīties ar visu
BIEDRĪBAS institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
4.1.3. piedalīties visos BIEDRĪBAS organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par BIEDRĪBAS darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
4.1.4. brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskā, politiskās , valstiskās un nevalstiskās organizācijās biedrībās un dibinājumos; 4
4.1.5. piedalīties BIEDRĪBAS pārvaldē Statūtos noteiktā kārtībā
4.2. Pienākumi:
4.2.1. ievērot BIEDRĪBAS Statūtus un pildīt Kopsapulces, Valdes un Prezidenta lēmumus saskaņā ar viņu pilnvaru apjomu;
4.2.2. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt un veicināt BIEDRĪBAS mērķu un uzdevumu realizēšanu;
4.2.3. augsti turēt BIEDRĪBAS labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj BIEDRĪBAS reputāciju;
4.2.4. regulāri maksāt Biedra naudu.


5. BIEDRĪBAS pārvaldes struktūra
5.1. BIEDRĪBAS pārvaldes institūcijas ir Biedru Kopsapulce un Valde ko vada Prezidents.
5.2. BIEDRĪBAS augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru Kopsapulce.
Biedru Kopsapulce ir tiesīga:
5.2.1. izdarīt grozījumus BIEDRĪBAS Statūtos; .
5.2.2. apstiprināt BIEDRĪBAS gada budžetu un gada pārskatus;
5.2.3. apstiprināt iestāšanas maksu un ikgadējas Biedru naudas apmērus;
5.2.4. izdarīt grozījumus BIEDRĪBAS Valdes sastāvā, ievēlēt vai atcelt Valdi, atsevišķus tās biedrus, Prezidentu un Revidentu;
5.2.5. lemt par BIEDRĪBAS likvidāciju vai reorganizāciju;
5.2.6. izlemt citus ar BIEDRĪBAS darbību saistītus konceptuālus jautājumus;
5.2.7. piešķirt BIEDRĪBAS Goda Prezidenta nosaukumu. Goda Prezidenta nosaukumu piešķir bijušajam BIEDRĪBAS Prezidentam uz mūžu. Viņš ir balsstiesīgs visās BIEDRĪBAS Kopsapulcēs un tiesīgs piedalīties Valdes sēdēs kā padomdevējs. Viņa pienākums ir veikt uzdevums, kurus tam uzliek Valde un turpināt pildīt PEP uzliktos, kā arī jaunus starptautiskus pienākumus.
5.3. Biedru Kopsapulces var būt kārtējas un ārkārtas. Kārtējās kopsapulces sasauc Valde reizi gadā. Ārkārtas kopsapulces sasauc Valde pēc savas iniciatīvas, kā arī gadījumos, ja to pieprasa Revidents vai viena trešā daļa Biedru.
5.4. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse BIEDRĪBAS Biedru.
5.5. Ja Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, pēc nedēļas tiek sasaukta
atkārtota kopsapulce, kura ir lemttiesīga pie jebkura klātesošo biedru skaita.
5.6. Lēmumus Kopsapulce pieņem, atklāti balsojot. Kopsapulce var pieņemt lēmumu par atsevišķu jautājumu izlemšanu aizklātā balsošanā.
5.7. Kopsapulcē balsstiesības ir visiem tiem Biedriem, kas nomaksājuši savas biedru maksas par pašreizējo gadu un nav parādu par iepriekšējiem gadiem.
5.8. Katram Biedram biedru Kopsapulcē ir tikai viena balss, pat tad, ja ir noteikta atšķirīga biedru un iestāšanās nauda.
5.9. Lēmumus Kopsapulcē pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot jautājumu par Statūtu grozīšanu, BIEDRĪBAS likvidāciju vai reorganizāciju, kad ir nepieciešams divu trešdaļu balsu vairākums.
5.10. Kopsapulce uz četriem gadiem ievēl Prezidentu, divus Viceprezidentus un trīs Valdes locekļus un Revidentu.
5.11. BIEDRĪBAS Valde:
5.11.1. sastāv no Valdes biedriem - Prezidenta, diviem Viceprezidentiem un trim Valdes locekļiem. BIEDRĪBAS Prezidents ir Valdes priekšsēdētājs. Valde pati sadala savus pārējos pienākumus Valdes biedru starpā. 5
5.11.2. pārvalda BIEDRĪBAS mantu un rīkojās ar tās līdzekļiem un mantu atbilstoši Statūtiem un Kopsapulces lēmumiem;
5.11.3. lemj par BIEDRĪBAS dalību citās sabiedriskās organizācijas;
5.11.4. lemj par citiem jautājumiem, kas nav Kopsapulces
kompetencē;
5.11.5.tiesīga iecelt Ģenerālsekretāru vai uzdod pildīt Ģenerālsekretāra pienākumus kādam no Valdes, nosakot tā pienākumus un atalgojumu;
5.11.6. uzņem un izslēdz no BIEDRĪBAS tas Biedrus.
5.11.7.pieņem darbā BIEDRĪBAS Galveno grāmatvedi un nosaka tā pienākumus un atalgojumu;
5.11.8. izstrādā un realizē BIEDRĪBAS stratēģiju;
5.11.9. nosaka iestāšanās maksu un ikgadējās Biedru naudas maksas apmērus;
5.11.10. Valdes biedrs par pienākumu pildīšanu var saņemt atlīdzību.
5.12.. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos.
5.13 Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz puse Valdes biedru tai skaitā Prezidents vai divi Viceprezidenti.
5.14.Valde lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu atklātā balsošanā. Ja balsis dalās vienādi, tad izšķirošā ir Prezidenta balss.
5.15. Valdes sēdes protokolē, protokolu paraksta BIEDRĪBAS Prezidents un protokolētājs. Valdes sēdes protokolā jāatzīmē, kā ir balsojis katrs Valdes biedrs.
5.16. Valdes sēdes dienas kartība tiek izziņota visiem Valdes biedriem pirms sēdes. Parasti tā kopā ar projektiem tiek nodota Valdes locekļiem sapratīga laika periodā līdz Valdes sēdei.
5.17. Katrs Valdes biedrs var iesniegt izskatīšanai Valdei jebkuru ar BIEDRĪBAS darbību saistītu jautājumu.
5.18. Valdes biedrs ir tiesīgs iekļaut dienas kārtībā kāda jautājuma izskatīšanu ārpus kārtas, ja par to nobalso vismaz puse no klātesošajiem Valdes biedriem. Valdes Priekšsēdētājs ir tiesīgs jautājumus iekļaut Valdes dienas kartībā ārpus kārtas bez balsošanas par šādu rīcību.
5.19. Valdes sēdes parasti ir atklātas. Valdes sēdes notiek slēgti, ja to pieprasa
vairāk kā puse no sēdē klātesošiem Valdes biedriem.


6. BIEDRĪBAS izpildinstitūcija
6.1. BIEDRĪBAS izpildinstitūcija ir BIEDRĪBAS Prezidents, kurš :
6.1.1. nodrošina BIEDRĪBAS Kopsapulces un Valdes lēmumu izpildi;
6.1.2. organizē un vada BIEDRĪBAS darbu;
6.1.3. pārstāv BIEDRĪBU, bez īpaša pilnvarojuma, jebkuru veidu attiecībās ar trešajām personām, BIEDRĪBAS intereses Valsts un pašvaldību iestādēs, organizācijās, uzņēmumos, kā arī ārzemju un starptautiskās organizācijās;
6.1.4.ir tiesīgs BIEDRĪBAS vārdā izteikt savu viedokli;
6.1.5. vada BIEDRĪBAS Kopsapulces;
6.1.6. izstrādā BIEDRĪBAS darbības stratēģiju;
6.1.7. kārto uzdevumus BIEDRĪBAS budžeta ietvaros;
6.1.8. savas kompetences ietvaros vada un pārzina BIEDRĪBAS lietas;
6.1.9. paraksta civiltiesiskus darījumus;
6.1.10. veic citu darbību, kas nav pretrunā ar BIEDRĪBAS Statūtiem.
6.1.11.ir pilnvarots pirmā paraksta tiesībām. Par paraksta tiesību piešķiršanu citām personām lemj Valde. 6


7. Finansu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība
7.1. BIEDRĪBAS līdzekļus veido:
7.1.1. Biedru iestāšanās un ikgadējās Biedru maksas;
7.1.2. ienākumi no uzņēmējdarbības;
7.1.3.Biedru un citu personu brīvprātīgie mērķmaksājumi atsevišķu uzdevumu finansēšanai;
7.1.4. citi atļauti maksājumi un ienākumi.
7.2. Līdzekļi tiek izlietoti ar Valdes lēmumu Kopsapulces apstiprinātas Tāmes ietvaros:
7.2.1. BIEDRĪBAS mērķa un uzdevumu īstenošanai;
7.2.2. dalības maksas segšanai Pasaules Enerģijas Padomei, starptautiskām un Latvijas Republikas organizācijām;
7.2.3. atalgojuma izmaksām;
7.2.4.citu izdevumu segšanai , kas saistīti ar BIEDRĪBAS darbības nodrošināšanu.
7.3. Valde ar savu lēmumu var noteikt nosacījumus, pie kuriem līdzekļus var izlietot ar Prezidenta rīkojumu.
7.4. Par BIEDRĪBAS līdzekļu izmantošanu atbild tās Prezidents , bet kontroli - Revidents.
7.5. BIEDRĪBAS vārdā finansu dokumentus parakstīt ir tiesīgs BIEDRĪBAS Prezidents.


8. Finansiālās darbības revīzijas institūcija
8.1. BIEDRĪBAS darbības kontroli veic Revidents.
8.2. Biedrības Revidents nevar būt BIEDRĪBAS Valdes sastāvā.
8.3. BIEDRĪBAS Revidents:
8.3.1. veic BIEDRĪBAS dokumentācijas, mantas un finansu līdzekļu revīziju;
8.3.2. dod atsauksmi par BIEDRĪBAS pārvaldes institūciju darbību;
8.3.3. dod atsauksmi par BIEDRĪBAS budžetu un gada pārskatu;
8.3.4. izvērtē BIEDRĪBAS grāmatvedības darbu;
8.3.5. sniedz ieteikumus par Biedrības finansu darbības regulējošo institūciju darbības uzlabošanu;
8.3.6.veic citus Kopsapulces uzliktos uzdevumus.
8.4. Revidents veic revīziju Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
8.5. Revidents var pieaicināt palīgā ekspertus un speciālistus, iepriekš saskaņojot ar Valdi viņu atalgojumu.
8.6. Revidentam savlaicīgi ir jāziņo Valdei par visām atklātajām nepilnībām BIEDRĪBAS finansiālajā darbībā.
8.7. Pēc gada pārskata sastādīšanas revidents to pārbauda un dod Valdei atzinumu, vai gada pārskats ir pareizi sastādīts, vai tas atbilst likuma un statūtu prasībām un ir balstīts uz attaisnojošiem dokumentiem un vai tas dod skaidru un pareizu ainu par BIEDRĪBAS finansiālo stāvokli. Šis atzinums tiek nolasīts Valdes sēdē un Biedru kopsapulcē.


9. Publiskā darbība
9.1. Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai, BIEDRĪBA veic sekojošu publisko darbību, kas nav pretruna ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem :
9.1.1. brīvi izplata informāciju par savu darbību;
9.1.2. piedalās masu informācijas līdzekļu un reklāmas darbībā; 7
9.1.3. uztur sakarus ar Latvijas Republikas un starptautiskajam organizācijām, uzņēmējsabiedrībām, valsts un pašvaldības institūcijām;
9.1.4. veic citu publisko darbību;
9.1.5. pamatojoties uz Latvijas Republikas likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem gadījumiem, BIEDRĪBA var kļūt par publisko tiesību subjektu un pildīt atsevišķas valsts funkcijas.


10. BIEDRĪBAS pašlikvidācija
10.1 BIEDRĪBAS pašlikvidāciju veic Valde, bet saskaņā ar Kopsapulces lēmumu iecelta likvidācijas komisija trīs likvidatoru sastāvā vai tiesas nolēmumu to var veikt arī īpaši iecelts likvidators.
10.2. BIEDRĪBAS likvidācijas komisija pabeidz BIEDRĪBAS iesāktos projektus un darījumus, pārdod BIEDRĪBAS mantu, iekasē no debitoriem BIEDRĪBAI pienākošās summas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas, nodod BIEDRĪBAS dokumentus Valsts arhīvā glabāšanā.
10.3. Likvidācijas komisija par BIEDRĪBAS likvidāciju likumos noteiktajos termiņos paziņo attiecīgajām Valsts reģistru iestādēm.
10.4. Pašlikvidācijas procesā atlikušo naudu un mantu likvidācijas komisija nodod institūcijai, kuru norādījusi BIEDRĪBAS Kopsapulce BIEDRĪBAS mērķu īstenošanai. Atlikušo naudu un mantas nevar sadalīt BIEDRĪBAS Biedriem.


BIEDRĪBAS pilnvarotie pārstāvji :
_______________________ Namejs Zeltiņš
_______________________Viktors Zēbergs
Statūti apstiprināti Kopsapulcē, Rīgā, 2009. gada 11. decembrī (biedru Kopsapulces protokols Nr.2k09)

Pedējā atjaunošana piektdiena, 03. septembris 2021

Pasākumu saites

Powered by Elxis - Open Source CMS